Live
33Yogi BackairYogi Backair32Shadez2Shadez131FireFire12Shadez2Shadez229FancyFancy12Shadez2Shadez230FireFire2SkateSkate1262Shadez2Shadez2BigJoeBigJoe125HollywoodHollywood0SkateSkate224BigJoeBigJoe2BG6BG60222Shadez2Shadez2Wild TurkeyWild Turkey1232482481SkateSkate221PeeleePeelee1HollywoodHollywood213L3375L33751BG6BG6215ozoneozone1Wild TurkeyWild Turkey214SkateSkate2StarlingStarling116DMRDMR0HollywoodHollywood211Wild TurkeyWild Turkey2VorporalVorporal012HollywoodHollywood2HerzHerz034CripCrip3Yogi BackairYogi Backair032CripCrip3Yogi BackairYogi Backair228Yogi BackairYogi Backair2FireFire027CripCrip2FancyFancy0182Shadez2Shadez1FireFire220Yogi BackairYogi Backair2BigJoeBigJoe017PeeleePeelee0FancyFancy219CripCrip224824808HollywoodHollywood0FireFire272Shadez2Shadez2DMRDMR06SkateSkate1BigJoeBigJoe210Yogi BackairYogi Backair2StarlingStarling05FancyFancy2Wild TurkeyWild Turkey04PeeleePeelee2ozoneozone132482482L3375L337509CripCrip2BG6BG602StarlingStarling2VorporalVorporal01BG6BG62HerzHerz0Round 1Round 2Round 3Round 4SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5Losers Round 6Losers Round 7
Yogi Backair
2Shadez
Fire
2Shadez
Fancy
2Shadez
Fire
Skate
2Shadez
BigJoe
Hollywood
Skate
BigJoe
BG6
2Shadez
Wild Turkey
248
Skate
Peelee
Hollywood
L3375
BG6
ozone
Wild Turkey
Skate
Starling
DMR
Hollywood
Wild Turkey
Vorporal
Hollywood
Herz
Crip
Yogi Backair
Crip
Yogi Backair
Yogi Backair
Fire
Crip
Fancy
2Shadez
Fire
Yogi Backair
BigJoe
Peelee
Fancy
Crip
248
Hollywood
Fire
2Shadez
DMR
Skate
BigJoe
Yogi Backair
Starling
Fancy
Wild Turkey
Peelee
ozone
248
L3375
Crip
BG6
Starling
Vorporal
BG6
Herz